Medlemsavgift, information & årsmöte

Inbjudan till årsmöte. Måndag 4/12 kl 19:00

Nävelsjö Bygdegård

Årsmötesförhandlingar för FIS; fiber i skogen, ekonomisk förening.

Val av styrelse

Info: Rörande bredbandssatsningen från Njudungs Energi;

 • 45 miljoner har Njudungs Energi öronmärkt till fiberbredband
  på landsbygden inom en 3 års period.
 • Vi ”Fiber I Skogen” ligger nu på en 5:e plats i kommunen som
  projekt.
 • Man räknar med att, parallellt med projekten i tätorterna,
  kunna bygga 2-3 landsbygdsprojekt per år.
 • Vårt område ligger med i utbyggnaden före 2020.
 • Styrelsen har för avsikt att behålla förening (FIS) till att vi har
  fått klara besked på att Njudungs Energi kommer att bygga i
  vårt område.

Medlemsavgift 2017
medlemsavgiften á 100 kr per anslutning före årets slut.
Använd bankgiro: 544-7396 (Skriv fastighetsbeteckning o namn)

Kontakt: Jan Broman: jan_b@live.se Mob: 0705 872410

/Styrelsen FIS

Information från Fiber i skogen

I Vårt arbete med att försöka få fiber till Vår bygd vill Vi i styrelsen informera lite vad som hänt.

I Jönköpings län fick i år 6 st större föreningar dela på 90 miljoner i bidragspengar från jordbruksverket. Däribland återfanns då inte FIS.

Vår ansökan står kvar till nästa omgång av bidragspengar som kommer att bli ca:50 miljoner kr.

Dock har Vi fått information om att Vi inte har tillräckligt många hushåll i Vår förening , Vi är helt enkelt för små ??

Vårt hopp står till regeringen som måste anslå mer pengar till bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

Styrelsen för FIS har under året varit i kontakt med VETAB vid flera tillfällen för att trycka på med ev. samgående projekt med Nävelsjö, som nu är klara för bredbandsutbyggnad i området. Tyvärr finns i nuläget inte tillräckligt med pengar i kommunen men Vi fortsätter att stöta på med jämna mellanrum.

Styrelsen har även varit på informationsträffar som jordbruksverket, PTS och länstyrelsen har hållit.

Medlemsavgift 2016
Föreningen vill ha in medlemsavgiften à 100 kr per anslutning före årets slut.
Använd bankgiro: 544-7396 för inbetalning och skriv namn och fastighetsbeteckning.

Vid ev. Frågor:
Ring: Jan Broman 070-587 24 10

//Styrelsen

Informationsträff & årsmöte

Fiber i skogen

Inbjudan till informationsträff / årsmöte.

Söndag 22/5 kl 19:00

Plats: Nävelsjö Bygdegård

Mötet kommer i stora drag att handla om:

 • Avslag på bidrag från länstyrelsen.
 • Vad har Vi för alternativa lösningar.
 • Thorbjörn från Bynet kommer närvara.
 • Tidsplan

Fika finns till självkostnadspris.

Årsmötesförhandlingar för fiber i skogen ekonomisk förening.

/styrelsen

Möte 2016-01-31

 

Fiber i Skogen har fått beskedet från Länstyrelsen att Vi ej kommer att få några av de pengar som Vi sökt för bredbandet i Nävelsjö.

Styrelsen samlades  söndag 31/1 i Lugnet och diskuterade frågan vidare.
Det finns ytterligare alternativ som kan vara av intresse.

Vi jobbar på och återkommer inom kort.

 

Styrelsemöte 2015-12-28

Styrelsen träffades och diskuterade vårt fiberprojekt.
Regler och poängsättning har ändrats under resans gång.
Vi beslutade att ha ett nytt möte inom kort där Vi bjuder in Thorbjörn Pettersson från Bynet för att uppdatera oss i frågan.

//styrelsen

Information från Fiber i skogen

Fiber i skogen deltog, i september, vid informationsmöte om kultur- och naturvärde på Länsstyrelsen i Jönköping. Följande information framkom:

I Jönköpings län har 34 fiberföreningar ansökt om stöd för att bygga bredband.

Totalt har dessa föreningar ansökt om 275 milj. kr i stöd. Länsstyrelsen har tilldelats 140 milj. att fördela varav 90 milj. de första tre åren.

Hälften av de föreningar som ansökt har fått högsta poäng i länsstyrelsens poängsättning. Vår förening har ett för litet antal medlemmar för att kunna få högsta poäng.

Jönköpings län har flest sökande föreningar men är inte det län som fått störst tilldelning av medel. Förhoppningen är att pengarna omfördelas från andra län med färre sökande föreningar. Länsstyrelsen tar beslut i månadsskiftet oktober november.

Övrig information:

Antalet medlemmar i vår förening är för närvarande 92 st vilket motsvarar ca 90% av de fastboende i vårt område

/Styrelsen

Ny deadline på medlemsavgiften

Alla medlemmar som är intresserade av fiber ska snarast (senast 15/7) betalt medlemsavgift och årsavgift dvs 200kr. Detta är av stor vikt då vi nu närmar oss ett av de tyngsta kriterierna för att få bidrag – att minst 85% av fastigheterna i området skall vara med.

Pris för inkoppling är ej satt. Vid första projekteringen som Bynet/IP-only gjort hamnade prislappen runt 17 000:- per fastighet.

Priset för anslutning kommer inte att bli ”billigare” än det som blir vid detta första tillfälle (det blir alltså dyrare att hoppa på senare i projektet).

Ni som har anmält eller vill ansluta mer än en anslutning/fastighet ska anmäla och betala in 200kr (100 kr medlemsavgift och 100 kr årsavgift) för varje anslutning.

Inbetalning görs till BG-nummer: 544-7396 (Länsförsäkringar)
Märk inbetalningen med år och er fastighetsbeteckning.

Årsmöte Protokoll

Protokoll fört vid årsmöte med Fiber i skogen (FIS) söndagen den 29 mars 2015 kl.11.00 i Nävelsjö bygdegård.

Till årsmötet hade ca 70 personer slutit upp för att ta del av information av Thorbjörn Pettersson från Bynet samt närvara vid årsmötet.

§ 1 Mötets öppnande.
Jan Broman/mats Thor hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Jan Broman och till sekreterare:Kåre Palmquist.

§ 3 Fastställande av röstlängd för mötet.
Mötet beslutade att röstlängd fastställs vid behov.

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
Till justerare och rösträknare valdes Mikael Ekstrand och Stefan Bergholm.

§ 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Årsmötet har utlysts genom e-mail samt informationsbrev.
Mötet beslutade godkänna detta.

§ 6 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelser för verksamhetsåret 2014.
Verksamhets- och årsberättelserna lästes av Mats Thor och godkändes.

§ 8

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

§ 10 Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorer.
Beslutades att detta utförs ideellt utan arvode.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter.
Mötet beslutade att medlemsavgifterna för 2015 är 100 kr och insatsen är 100 kr.
Detta gäller per fastighetsbeteckning.
De som betalt in 200kr för 2014 skall ej betala in för 2015.

§ 12 Val av ordförande.
Till ordförande för ett år valdes Jan Broman

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Mats Thor valdes till kassör på 2 år.
Kåre Palmquist valdes till sekreterare på 1 år.
Sören Frosth och Göran Thor valdes till ledamöte på 1 år.
Mikael Lindén valdes till suppleant på 2 år.
Tomas Frödå valdes till suppleant på 1 år.

§ 14 Val av revisorer och revisorsuppleant.
Roger Johansson valdes till revisor på 2 år.
Emelie Karlsson valdes till revisor på 2 år.
Berith Hahn.Karlsson valdes till revisorsuppleant på1 år.

§ 15 Val av valberedning.
Kristian Andersson 1 år (sammankallande)
Erika Karlsson 1 år.
PerArne persson 1 år.

§ 16 Övriga ärende.
Jan Broman undersöker intresset för fiber med Brantås,Varhester m.m.

§ 17 Mötet avslutas.

Vid protokollet dag som ovan
Kåre Palmquist

Justeras
Mikael Ekstrand                         Stefan Bergholm

Inbjudan årsmöte

Inbjudan till informationsträff & årsmöte.

Söndag 29/3 kl 11:00
Plats: Nävelsjö Bygdegård

Information från Bynet: Thorbjörn Pettersson

Mötet kommer i stora drag att handla om:

 • Hur stort intresset är i dagsläget.
 • Vad blir kostnaden i dagsläget.
 • Viktigt att Vi blir så många som möjligt för att få bidrag från landbygdsutvecklingen (EU-medel)
 • Tidsplan?!

Årsmötesförhandlingar för fiber i skogen ekonomisk förening.

Fika till självkostnadspris av Marianne

/Interimstyrelsen

Möte 30 November

Styrelsemöte i Naglarp. Samarbetsavtal skrivs med IP-Only/Bynet som nu gör ett första utkast på placering av fiberskåp, brunnar och grävsträckor etc. IP-Only kommer även att räkna på vad anslutningsavgiften skulle kunna hamna på utifrån antalet intresseanmälningar. I skrivande stund 76 stycken.

Det konstateras att kommunen inte tagit fram den blankett som sedan början av september finns med som krav för fortsatt fiberprojektering. Dock jobbar vi på enligt planerat då vi fått ett muntligt godkännande. I vår plan finns alla fastigheter med fram till samtliga grannfiberföreningar.

Eftersom inte alla har enkel åtkomst till fiberiskogen.se beslutas det att ett informationsbrev ska gå ut till samtliga hushåll i området kring tidsplanen för projektet och vad som blivit gjort så här långt. Nästa styrelsemöte bokas till början av januari och ett årsmöte planeras till månadsskiftet januari/februari, där samtliga medlemmar medverkar, inbjudan kommer.
Förhoppningsvis är vi så pass långt gångna med vårt planeringsarbete att vi kan börja skriva kontrakt med berörda markägare där kanalisation och fiber ska ner i backen.

Det konstateras också att endast ca 35 fastigheter av 76 betalt in medlems- och anmälningsavgiften på 100 kr vardera.

Vi passar på att påminna om detta från tidigare inlägg:

”Medlemsinsatsen kommer ligga på 100:- och anmälningsavgiften kommer att ligga på 100:- , dvs en första inbetalning på 200:-
Inbetalning görs till BG-nummer: 544-7396 (Länsförsäkringar)
Märk inbetalningen med år och er fastighetsbeteckning.”

Nytt kartverktyg

I och med vårt samarbete med IP-only/ByNet får vi tillgång till ett kraftfullare kartverktyg som kommer att underlätta vårt planerings- och administrativa arbete.

Av förekommen anledning ändrar vi utseendet på fiberiskogen.se. Den gamla kartan som tidigare fanns under fliken: ”intresseanmälan” tas bort och tillsammans med en ny flik: ”fiberkartan” lanseras den nya kartan tillsammans med möjligheten att öppna upp den i helskärm.

Hjälp oss gärna att hitta eventuella felaktigheter som uppstått vid migreringen.

Möte 9 november

Styrelsen har möte, Lugnet Bjurvik där ByNet medverkar och uppdaterar föreningen inom det senaste gällande bredband på landsbygden. ByNet är numera uppköpt av IP-only. Nya regler och krav för bidragsansökan diskuteras, kompletterande blankett där även kommunen skall ge sitt godkännande för projektet ska in. Det konstateras att poängsättningen som prioriterar bidrag till bredband på landsbygden ser positiv ut för vårt projekt.

Upptrappat samarbete med ByNet etableras och intresseanmälda fastigheter ska nu in i deras system för att projektering av nätet ska kunna påbörjas från ByNets sida. Föreningen åtar sig att påbörja arbetet inventera och undersöka grävtillstånd/märkägaravtal för området.

Vi konstaterar även att ca 60 fastigheter av totalt 127 i vårt område nu anmält intresse.

Möte 9 oktober

Efter sommarens bestyr så träffas styrelsen på Bjurviks Herrgård för att ta upp fiberarbetet igen.

En hel del fiberarbete har trots semester skett i sommar. Flera intresserade medlemmar har registrerat sig och flera har betalt in både intresseanmälningsavgiften på 100 kr samt årsmedlemskapet på den samma, totalt 200 kr.

Nya regler kring Bredband på landsbygden från Jordbruksverket med reviderad poängsättning har satt sig och vi har dessutom registrerat fastigheter på byggafiber.se för att genom Skanova få in offert. Både totala antalet fastigheter i vårt område och antalet intresserade. Totalt 127 möjliga anslutningar blev resultatet av detta arbete.

SkanovaVy

Vid mötet beslutades även att låta Bynet komma in med en offert på hittills 44 hushåll som vid datum för mötet gjort intresseanmälning.

Det beslutas även att ta ett extra varv med fastighetsägare i området för att se om fler intresserade finns. En uppmaning här är återigen att prata med grannar, släckt och vänner om att gå in via vårt intresseformulär och anmäla sig.

Kommande möte beslutas ske den 9 november där även Bynet tillfrågas närvara.

Utskick

Följande information går ut via brev till boende i området:

Hej det börjar dra ihop sig för föreningen Fiber i Skogen att skicka in ansökningar gällande optisk fiber. Vi behöver därför samla intresseanmälningar, medlemmar, fastigheter och kontaktuppgifter.

Vi har sedan mötet i bygdegården tidigare i år genomfört en hel del förarbete, organiserat oss i en förening, samlat information kring bredbandsbygge på landsbygden och tagit en hel del beslut.

Vårt arbete och lite till kan du följa på vår hemsida: www.fiberiskogen.se

Bra kommunikation är en förutsättning för en levande landsbygd. Detta gäller såväl vägar som ledningsnät och kommunikationsmaster för telefon, tv och Internet.

Nätägaren Telia har påbörjat sin nedmontering av olönsamma kopparledningar. Vi på landsbygden blir då hänvisade till de trådlösa och mobila systemen med fläckvis osäker täckning och begränsad kapacitet med kostsamma tilläggsavgifter för mer datatrafik.

Vanligast på landsbygden idag för Internetåtkomst är att använda sig av ADSL eller mobiltbredband som Net-1, tele2 etc. Med morgondagens (och dagens) tjänster kommer dessa tekniker så småningom bli utdaterade och det kommer vara fiber som gäller. Trenden att kombinera TV, bredband och telefoni via fiber står i sig och är numera de facto standard än trend.

Kapaciteten eller bandbredden i själva fibern är i princip obegränsad – det är den aktiva ändutrustningen som idag sätter gränsen, som så klart byts ut allt eftersom kravet på bandbredd/kapacitet höjs.

Vi känner oss nu klara med fas1: insamlande av information och ska gå in i fas2: samordna och skicka in ansökningar. Idag saknar vi fortfarande fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter till flera av er som tidigare anmält intresse.

På www.fiberiskogen.se kan du gå in och göra din anmälan, klicka på ”intresserad ?” fyll i Era uppgifter. Vi har bestämt oss för att det är denna medlemslista som gäller, vilket innebär att de som är plottrade i den kartan blir vårat underlag för en fortsatt projektering, detta är endast en intresseanmälan som ej är bindande.

Det blir därför viktigt för dig som inte finns med i kartan att så snart som möjligt fylla i det intresse-/medlemsformulär som finns på vår hemsida.

Vi har också börjat dra på oss diverse kostnader och kommer därför så snart medlemslistan är fullständig börja ta in medlemsavgifter. Medlemsinsattsen kommer ligga på 100:- och årsavgiften kommer att ligga på 100:- , dvs en första inbetalning på 200:-

Inbetalning görs till BG-nummer: 544-7396 (Länsförsäkringar)
Märk inbetalningen med er fastighetsbeteckning.

Saknar du tillgång till Internet eller tycker att det är krångligt att fylla i formuläret går det bra att ringa till någon av oss så hjälper vi till.

Jan Broman 070 5872410
Mats Thor 073 0263104

Hälsningar
Styrelsen FIS (Fiber I Skogen)

Utskick augusti 2014

Bredband på landsbygden

När bredband byggs ut behövs tillgång till mark och många fastigheter berörs.

För att ledningarna ska kunna dras behövs information om de fastigheter som berörs och säker tillgång till marken – en process som kan bli långvarig. Eftersom investeringen också innebär en stor kostnad måste tillgången till mark säkerställas långsiktigt. Lantmäteriförrättning är en tidsbesparande, kostnadseffektiv och rättssäker metod att hantera detta.

Mer information från lantmäteriet gällande bredband på landsbygden kan du läsa om här.

Möte 19 maj

Bynet medverkar vid mötet och säger att vi kan gå ända till en grovprojektering och räkna på hur lång grävning/plöjning beroende på antalet medlemmar/kunder vi blir innan ByNet debiterar föreningen. Vidare informerade Bynet om läget ang. pengar till landsbygden och fibernät. Ansökan till länstyrelsen för detta ska vara inne till den 1e sep 2014, därefter kommer länstyrelsen den 1 maj 2015 informera vilka föreningar som kommer att få bidrag.

Det beslutas att Bynet ska undersöka samarbetsmöjligheter med kommunikationsoperatörer, Skanova, IP-Only etc. om det finns intresse av att gå in som operatör från början och då även kunna bidra med en viss del av kostnaden.

Vidare beslutas att ett Bankkonto ska öppnas så att medlemsavgifter kan börja tas in.

Om du ännu inte fyllt i formuläret under ”Intresserad” är det bra att göra så så snart som möjligt. Hjälp oss gärna sprida ordet till grannar, släck och vänner. Då vi nu börjar jobba med ansökningen till länstyrelsen behöver vi veta exakt antal hus/hushåll som är intresserade av att dra in fiber – fastighetsbeteckningar, adress- och kontaktuppgifter. För att vi ska få en korrekt bild som möjligt är det viktigt att ni som har eller står som kontaktperson för flera fastigheter skriver in era uppgifter en gång för varje fastighet där inkoppling önskas.

Registrerad förening

Föreningen är nu registrerad och godkänd från bolagsverket.

Fortsatt osäkerhet i nya landsbygdsprogrammet kring projektstöd för bredband på landsbygden läs mer här.

Nästa styrelsemöte sker måndag 19 maj där representant från byNet är inbjuden.

byNet

Utdrag och sammanfattning från kontakt med byNet.

”Vi vet att det kommer mer pengar och att byalagen kommer att prioriteras. Troligtvis i början av juni släpper Länsstyrelserna ett nytt web-baserat system för registrering av nya ansökningar. Om föreningar som har sin ansökan i det gamla systemet kommer att prioriteras vet vi inte. (Variation kan förekomma beroende på vilken länsstyrelse som avses).

Nästa osäkerhet för er är bidragsformen för er förening.

Bredbandsforum har tillfrågat 21 Länsstyrelser varav 19 besvarat. Här framgår att det finns en mycket klar acceptans (13-6) att bara betala ut kanalisationsstöd (50% av kostnaden för grävning, slang, nät, skåp etc). Detta ger erfarenhetsmässigt ett projektstöd mellan 36-38% av projektets totala kostnader.

Det finns också en klar acceptans (14-5) till att sätta en miniminivå för egna insatsen (15 000 – 20 000 kr ges som exempel).

En klar majoritet av Länsstyrelserna anser att kommunerna skall tilldelas egna stödmedel för bredbandsutbyggnaden.

I Ert fall gäller det att bedöma värdet av att komma igång snabbt och faktiskt kunna bli klara i år.

Vi skissar på 3 st scenarios:

A: Upphandla ett färdigt nät – Ta in offerter från Skanova, VetAB, Eltel m.fl

B: Bygg ett färdig nät enligt Bynets FFH modell och bli garanterade tillgång till Skanova modellen med 8500kr i förskottshyra per medlem.

C: Köp in kompetens för att kunna skicka in en genomarbetad ansökan till Länsstyrelsen (Måste vara klar under maj månad, kostnad ca 10 000 kr)

Alternativ A och B kan starta omedelbart. Alternativ B har den klart kortaste genomförandetiden.

Alternativ C måste starta nu, ansökan i juni månad och besked tidigast under oktober 2014. Om ni inte får stöd under 2014 kan ni välja att söka igen 2015, eller gå tillbaka och köra igång alternativ A eller B.

Det är ju också möjligt för Er att köra modell C (upprepade ansökningar) tills bidragen är i hamn och sedan välja ett genomförande enligt modell A eller B. Frågan blir då vilket årtal nätet är klart?

Som ni förstår är bilden fortfarande komplex innan bidragsformerna är beslutade och medlen fördelats ut till Länsstyrelserna.

Telia bygger inte nät själva utan anlitar Skanova. Den modell vi jobbar utefter och där Skanova lämnar bidrag i form av förskottshyra bygger på att föreningarna själva bygger näten med Bynet som garant för kvalitet vad avser materialval och robusthet.”

Thorbjörn Petterson, byNet

 

Möte 12 mars

Fiberiskogen träffas och beslutar att kontakt ska tas med ByNet och Telia/Scanova för att undersöka nästa steg i projektet.
Processen för föreningsbildandet är på gång och vi väntar nu på bolagsverket.
Nästa möte sker i Lugnet 30 april

Möte 19 februari

Fiberiskogen sammanträder i kärr hos Göran för att diskutera hur vi går vidare med att bildandet av en förening. Vilka blanketter behöver vi och hur går vi vidare? Vi samtalar kring vilka samarbetsföretag som finns; Bynet, Scanova, PEAB, VetAB etc.

Nästa styrelsemöte sker 12 mars i Målen

Hej Fiberiskogen !

Redan efter första riktiga träffen i bygdegården med byNet började vi fundera på hur vi skulle nå ut med information som har med fiberprojektet  att göra. Vi visste att facebook var ett snabbt sätt att nå ut med information men också att flera av oss saknade konton här. Att skaffa en hemsida trots att vi inte var fiberanslutna blev det slutgiltiga valet, med förhoppning att den som är intresserad och vill veta hur projektet fortlöper ändå har möjlighet att komma åt webben på något sätt…

Denna site syftar alltså till att informera boende, intresserade och medlemmar kring projektet ”fiber i skogen” Nävelsjö socken.