Årsmöte Protokoll

Protokoll fört vid årsmöte med Fiber i skogen (FIS) söndagen den 29 mars 2015 kl.11.00 i Nävelsjö bygdegård.

Till årsmötet hade ca 70 personer slutit upp för att ta del av information av Thorbjörn Pettersson från Bynet samt närvara vid årsmötet.

§ 1 Mötets öppnande.
Jan Broman/mats Thor hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Jan Broman och till sekreterare:Kåre Palmquist.

§ 3 Fastställande av röstlängd för mötet.
Mötet beslutade att röstlängd fastställs vid behov.

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
Till justerare och rösträknare valdes Mikael Ekstrand och Stefan Bergholm.

§ 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Årsmötet har utlysts genom e-mail samt informationsbrev.
Mötet beslutade godkänna detta.

§ 6 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelser för verksamhetsåret 2014.
Verksamhets- och årsberättelserna lästes av Mats Thor och godkändes.

§ 8

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

§ 10 Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorer.
Beslutades att detta utförs ideellt utan arvode.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter.
Mötet beslutade att medlemsavgifterna för 2015 är 100 kr och insatsen är 100 kr.
Detta gäller per fastighetsbeteckning.
De som betalt in 200kr för 2014 skall ej betala in för 2015.

§ 12 Val av ordförande.
Till ordförande för ett år valdes Jan Broman

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Mats Thor valdes till kassör på 2 år.
Kåre Palmquist valdes till sekreterare på 1 år.
Sören Frosth och Göran Thor valdes till ledamöte på 1 år.
Mikael Lindén valdes till suppleant på 2 år.
Tomas Frödå valdes till suppleant på 1 år.

§ 14 Val av revisorer och revisorsuppleant.
Roger Johansson valdes till revisor på 2 år.
Emelie Karlsson valdes till revisor på 2 år.
Berith Hahn.Karlsson valdes till revisorsuppleant på1 år.

§ 15 Val av valberedning.
Kristian Andersson 1 år (sammankallande)
Erika Karlsson 1 år.
PerArne persson 1 år.

§ 16 Övriga ärende.
Jan Broman undersöker intresset för fiber med Brantås,Varhester m.m.

§ 17 Mötet avslutas.

Vid protokollet dag som ovan
Kåre Palmquist

Justeras
Mikael Ekstrand                         Stefan Bergholm